ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 31)

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 1 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 17,637 ครั้ง

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๑)

          ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

         เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

          ๑. ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการ ที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

          ๒. กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๔ ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ ๒๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และกรณีขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

           ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจเอก

(อัศวิน ขวัญเมือง)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศปิดสถานที่ฯ ฉบับที่ 31.pdf 65 KB 2942