ประกาศ ศบค. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนฯ

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 10 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 3,389 ครั้ง
           เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 อนุญาตให้ 5 หน่วยงาน ได้แก่
  1. กรมควบคุมโรค
  2. องค์การเภสัชกรรม
  3. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
  4. สภากาชาดไทย และ
  5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
         สามารถดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาให้บริการ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้จัดหาจาก 5 หน่วยงานข้างต้นได้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
T_0017.PDF 98 KB 381