สำนักป้องกันฯ ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 24 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ ประชุมคณะกรรมการฯ คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564

 

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 ร่วมกับนายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น ประธานกรรมการการประสานงานศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้ และผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น อปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขต และคณะกรรมการฯ ระดับเขต เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น อปพร.กรุงเทพมหานคร และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรเจ้าของรางวัลกำหนด โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประกอบด้วย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี สมควรถือเป็นแบบอย่างและแบบฉบับได้ เป็นอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน และปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของอาสาสมัครในส่วนของกรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย

อัลบั้มภาพ