มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประกาศสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง

 

              มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ฉบับที่ 1 เรื่อง การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ลงวันที่ 22 ก.พ. 64 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nmu.ac.th/th/?p=35282  หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYTFsA0lQzdnhaCwL6cMSGvJiU5NyNzq  โดยยื่นหนังสือสมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมดเขตรับสมัครในวันจันทร์ที่ 22 มี.ค. 64 เวลา 16.00 น. (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งแบบลงทะเบียน และให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2244 3931, 0 2244 3929 หรือ 0 2244 3002-3


------------------- (มุทิตา สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ