สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมเปิดกิจกรรมการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม TODP ภายใต้โครงการ Global Future Cities

เผยแพร่โดย : สำนักงาน การต่างประเทศ | 25 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง

 

     วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมืองได้ให้การต้อนรับ  Ms. Alexandra MacKenzie อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และนางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในโอกาสเปิดกิจกรรมการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (Transit-oriented Development Plan for Khlong Bang Luang and Bang Wa BTS Station Area: TODP)  อุปทูตฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า กิจกรรมการวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่คลองบางหลวง โดยเชื่อมโยงการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ให้สามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ง่ายขึ้นและลดปัญหาการจราจรติดขัด ขณะเดียวกันได้ออกแบบวางแผนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพพื้นที่สาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต  สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสะท้อนความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาโครงการต่าง ๆ รวมถึงการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองที่จำเป็นต้องจัดหาสิ่งที่ประชาชนในชุมชนต้องการ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมการหารือในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นที่จะได้รับ ผลประโยชน์โดยตรงจากแผนการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายในวันนี้ ได้แก่ สถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ หลังจากนี้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 จะจัดกิจกรรมหารือฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นต่อไป

ด้านนางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษฯ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า โดยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่ท้าทายต่อการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมในท้องถิ่นและตอบรับต่อการความเจริญจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การวางแผนพัฒนาพื้นที่จำเป็นต้องรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างทั่วถึง จึงหวังว่าผู้มีส่วนร่วมฯจะได้ร่วมสะท้อนความต้องการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักร สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษฯและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมหารือฯในครั้งนี้ด้วย

 

โครงการความร่วมมือ Global Future Cities เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับรัฐบาลสหราชอาณาจักร ผ่านสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน การพัฒนากรุงเทพมหานครที่ยั่งยืน ให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน ตามเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในระยะ 20 ปี และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายใต้โครงการฯ มีการดำเนินการกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล (Integrated Data Hub: IDH) กิจกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วม (Decision - Support System for Flood Management: DSS) และกิจกรรมแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน บริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าTransit-oriented Development Plan for Khlong Bang Luang and Bang Wa BTS Station Area: TODP)

 

อัลบั้มภาพ