ราคากลาง

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 1 คัน 9 ก.ค. 2561 155 KB 532
จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ศูนย์สร้างสุขทุกวัย" ผ่านหนังสือพิมพ์ 9 ก.ค. 2561 173 KB 553
งานจ้างเหมาผลิตป้ายประชาสัมพันธ์เทศน์มหาชาติวัดพระยาสุเรนทร์ 9 ก.ค. 2561 167 KB 444
จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 16 ชุด 9 ก.ค. 2561 407 KB 482
จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ กทม.เมืองสว่าง ผ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 ฉบับ 9 ก.ค. 2561 214 KB 517
ราคากลาง จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร กทม.สาร ประจำปีงบประมาณ 2561 9 ก.ค. 2561 175 KB 520
โครงการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา" 9 ก.ค. 2561 248 KB 500
ใบประมาณราคา การจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 9 ก.ค. 2561 77 KB 680
ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและเคร่ืองสำรองไฟฟ้า 9 ก.ค. 2561 36 KB 442
จ้างพิมพ์หนังสือจุลสารกรุงเทพมหานคร 9 ก.ค. 2561 161 KB 453