กทม.ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 30 เมษายน 2564 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

 กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำรองรับพายุฤดูร้อน - ดูแลต้นไม้ป้ายโฆษณาให้มั่นคงแข็งแรง
              นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวังพายุฤดูร้อนและมีฝนตกหนักในระยะนี้ โดยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ว่า กรุงเทพมหานครได้วางมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักและเขตพื้นที่ชุมชนในระยะยาว ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติม จัดหาพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ ก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) และโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำด้วยวิธีดันท่อลอดใต้ดิน (pipe jacking) ขณะเดียวกันได้จัดเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ และบ่อสูบน้ำ โดยบำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพให้พร้อมใช้งานได้ทุกสถานี ลดระดับน้ำตามคลองต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับต่ำ สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช สำรองเครื่องสูบน้ำกรณีฉุกเฉิน จัดหน่วยเบสท์ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำ รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ แก้ปัญหาขยะอุดตันตะแกรงท่อระบายน้ำในช่วงระหว่างที่มีฝนตก เพื่อเร่งระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงประสานการไฟฟ้านครหลวงกรณีฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ อีกทั้งประสานหน่วยงานภายนอกที่มีโครงการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ และยังมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขอให้คืนพื้นที่เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ฝนตก หรือจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Website http://dds. bangkok.go.th Facebook : http://www.facebook.com/bkk.best Twitter : http:// twitter. com/ bkk_ best/bkk best ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. Line ID : @bkk_best และแอปพลิเคชัน กทม.Connect ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 5115

              นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต 50 เขต ได้ประสานความร่วมมือในการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนการตัดแต่งต้นไม้ประจำปีของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการตัดแต่งไปแล้วกว่าร้อยละ 43 นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหัก ฉีกขาด การสางโปร่ง ลดทอนความสูง รวมถึงค้ำยันต้นไม้ใหญ่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก ส่วนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่เอกชนได้ประสานเจ้าของพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต้นไม้ฉีกหัก หรือโค่นล้มอย่างเร่งด่วน เพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตรวจสอบต้นไม้ภายในที่พักอาศัย หากพบต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโค่นล้มจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สามารถขอรับบริการตัดและขุดต้นไม้ได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งจะมีค่าบริการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ พ.ศ.2543

             นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธาได้ประสานสำนักงานเขตเตรียมป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้มในช่วงฤดูฝน โดยแจ้งเจ้าของป้ายโฆษณาให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของป้าย หากป้ายมีสภาพเก่าชำรุด อันอาจก่อให้เกิดภยันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไข หรือให้รื้อถอน รวมทั้งดำเนินคดีกับป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันป้ายที่ได้ก่อสร้างเกินหนึ่งปี เจ้าของป้ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับป้ายทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้มในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือกล เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากป้ายอีกด้วย