หลักสี่เปิดบริการ “ขอบ้านเลขที่ออนไลน์" ชูนวัตกรรมการบริการเพื่อประชาชน ลดเสี่ยงโควิด-19

เผยแพร่โดย : GooGai สารสนเทศ | 31 มีนาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

หลักสี่เปิดบริการ “ขอบ้านเลขที่ออนไลน์”                                        ชูนวัตกรรมการบริการเพื่อประชาชน ลดเสี่ยงโควิด-19

          ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ตึก ตึกแถว และอาคารชุด เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตามการพัฒนาเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายต่าง ๆ ซึ่งแน่นอนว่า เมื่อมีอาคารและที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นใหม่ จะต้องมีการขอเลขประจำบ้าน หรือบ้านเลขที่ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน ป้องกันการแอบอ้างสิทธิในที่ดิน หรืออ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ

          ทั้งนี้ ในการขอบ้านเลขที่โดยปกตินั้น ประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขตอย่างน้อยที่สุด 2 ครั้ง คือ วันที่มายื่นคำร้อง และวันรับเล่มทะเบียนบ้าน หากนับรวมกรณีที่วันยื่นคำร้องเอกสารไม่ครบถ้วน ประชาชนก็ต้องเดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มเติม รวมถึงการนัดหมายเพื่อตรวจสอบสถานที่จริงก่อนที่จะกำหนดเลขที่ประจำบ้าน ประชาชนอาจจะต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตอีกหลายครั้ง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในหลายๆ เรื่อง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ

          สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ “ขอเลขที่บ้านออนไลน์” ซึ่งเป็นอีกหนี่งบริการพิเศษผ่านระบบออนไลน์ และเป็นนวัตกรรมการบริการเพื่อประชาชนในยุคดิจิทัล ภายใต้นโยบายศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงต่อยอดการบริการประชาชนตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของรัฐบาล เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำระบบแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ (google form) รวมถึงการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ในปัจจุบัน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้การติดต่อราชการสะดวก ง่าย และรวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

         สำหรับการขอเลขที่บ้านออนไลน์ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประชาชนสามารถกรอกคำร้องออนไลน์ตามแบบฟอร์ม (ท.ร.9) ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบคำร้องได้ทันที จากนั้นบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันการใช้บริการ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังฝ่ายทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงผ่านระบบไลน์หรืออีเมล์ที่ให้ไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่จริงเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีอะไรต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันที่มารับเล่มสำเนาทะเบียนฉบับจริง พร้อมทั้งให้นำเอกสารประกอบฉบับจริงที่ยื่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับรองเอกสาร ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการขอบ้านเลขที่ออนไลน์ ประชาชนจะเดินทางมาติดต่อสำนักงานเขตเพียง 1 ครั้งในวันรับเล่มสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงเท่านั้น

          นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวว่า การจัดทำโครงการขอบ้านเลขที่ออนไลน์ ส่วนหนึ่งก็เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัยที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ที่สำคัญคือ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งในอนาคตหากมีการแก้ไขระเบียบของทางราชการ ให้สามารถรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เชื่อว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาการเดินทาง สถานที่จอดรถ สภาพอากาศ ความแออัดของผู้คน และโรคภัยต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ในการติดต่อราชการอื่น ๆ ได้อีกด้วย

         ประชาชนที่มีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ในพื้นที่เขตหลักสี่ หากประสงค์จะขอบ้านเลขที่ออนไลน์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ www.bangkok.go.th/laksi  คลิกเมนู “ขอบ้านเลขที่ออนไลน์” หรือสอบถามข้อมูลและขั้นตอนต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7406-7

         อีกหนึ่งบริการดี ๆ และความใส่ใจต่อความต้องการของประชาชน ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างนี้ การติดต่อราชการผ่านระบบออนไลน์ช่วยตอบโจทย์ของประชาชนได้อย่างมาก ที่สำคัญยังจะเป็นต้นแบบให้สำนักงานเขตอื่น ๆ นำไปใช้หรือต่อยอดการให้บริการด้านอื่น ๆ เพื่อประชาชนต่อไป

อัลบั้มภาพ