กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ ‘ความคิดเห็น' สู่ ‘มหานครแห่งสุขภาวะ'

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 17 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 81 ครั้ง

กรุงเทพฯ เปิดพื้นที่ ‘ความคิดเห็น’
สู่ ‘มหานครแห่งสุขภาวะ’


         เมืองฟ้าอมรอย่าง ‘กรุงเทพมหานคร’ หรือ ‘กทม.’ ศูนย์กลางความเจริญและเป็นแหล่งรวมของประชากรมากที่สุดในประเทศไทย มีความสลับซับซ้อนที่สัมพันธ์โดยตรงกับทั้งวิถีชีวิต ความหลากหลายของผู้คน ความเชื่อ-วัฒนธรรมที่แตกต่าง ตลอดจนมิติทางเศรษฐกิจและเศรษฐานะ นำมาสู่ปัญหาที่มีลักษณะลงลึกและค่อนข้างจำเพาะ
          หากพูดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จึงไม่อาจทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวหรือเพียงองค์กรเดียว หัวใจของการคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้แนวทางการ “สานพลัง” และ “กระบวนการมีส่วนร่วม”

ร่วมกำหนดอนาคตเมืองกรุง

          นั่นเป็นที่มาของความร่วมไม้ร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันระดมสมอง ออกแบบนโยบาย วางจังหวะก้าว เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เรียกว่า “สมัชชาสุขภาพ” ซึ่งในหนึ่งในเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
จุดเริ่มต้นของ “สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร” ได้ก่อเกิดขึ้น โดยมีกลไกการทำงานคือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.) ซึ่งได้จัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ ณ ศาลาว่าการ กทม. เขตดินแดง เพื่อแสวงหาฉันทมติต่อการแก้ไข “ปัญหาร่วม” ของคนกรุง ท่ามกลางมาตรการเข้มในการป้องกันโรคโควิด-19 งานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑ จึงจำกัดผู้เข้าร่วมเพียง ๓๓๕ คน ทว่ามีการเชื่อมต่อสัญญาณไปยังทุกพื้นสำนักงานเขตเพื่อเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งจัดถ่ายทอดสดผ่าน Facebook fanpage ของกรุงเทพมหานคร อีกด้วย

‘สองมติ’ สมัชชาสุขภาพ กทม. ครั้งที่ ๑

          ทั่วไปอาจมองว่า หาบเร่แผงลอยเต็มไปด้วยความระเกะระกะ ไร้ระเบียบ ก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บ่อยครั้งที่คนกรุงรู้สึกรำคาญเพราะถูกรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ ทว่าอีกมุมหนึ่ง หาบเร่แผงลอยกลับคือโอกาส รายได้ และเสน่ห์ของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในวิกฤตโควิด-19 ที่พบว่า หาบเร่แผงลอยมีส่วนสำคัญในระบบนิเวศอาหาร ช่วยให้คนกรุงยังชีพและประทังชีวิตได้ในสถานการณ์อันยากลำบาก พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ จึงมุ่งไปสู่การจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เน้นในเรื่องของการ “สร้างความสมดุล” เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
          หลังจากถกแถลงกันอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกมิติของเนื้อหาแล้ว สมาชิกสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ มีฉันทมติใน ๒ ระเบียบวาระ โดยไม่มีผู้คัดค้านแม้แต่รายเดียว ประกอบด้วย ๑. ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ๒. การจัดการหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของกรุงเทพมหานคร
โดยมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และ นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ร่วมกันทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑

          ด้าน พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. หนึ่งในตัวแทนผู้ร่วมขบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้กับคนกรุง กล่าวว่า สสส. มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กระบวนการดังกล่าวทำให้เกิดพื้นที่สาธารณะสำหรับปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีงานวิชาการหรือข้อมูลและความรู้เชิงประจักษ์เป็นฐานในการตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกในพัฒนา แก้ไขปัญหาร่วมกัน ถือเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม สอดคล้องกับการทำงานตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีของ สสส. ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงความยั่งยืนทางสุขภาพของประชาชน ซึ่ง สสส. และภาคีเครือข่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นโยบายที่กำลังจะเกิดขึ้น จะช่วยแก้ปัญหากรุงเทพได้อย่างตรงจุด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกรุงเทพยิ่ง ๆ ขึ้นไป เดินหน้

ต่อ! สมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๒

          คจ.สก. ได้ตั้งวงพูดคุยเพื่อหารือถึงการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ ก่อนจะมีมติกำหนดจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ โดยเปิดพื้นที่รับการเสนอประเด็นจากประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ให้ทุกฝ่ายร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรียนรู้อย่างสมานฉันท์ พัฒนาสู่การเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน

          ในเรื่องนี้ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะ ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์ว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายด้านการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาสุขภาพของพี่น้องประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยตระหนักดีว่าสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรก็ตามนโยบายที่ดี ตอบโจทย์ และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ย่อมต้องมาจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้ได้รับผลจากการดำเนินนโยบายนั้นโดยตรง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ เพื่อคัดเลือกเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง

          สำหรับประเด็นที่ประชาชนและภาคีเครือข่ายจะเสนอ ควรมีลักษณะการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะที่สำคัญ และมีความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ ผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเปิดรับการเสนอประเด็น ถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ หากมีประเด็นที่ส่งมาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ คจ.สก.จะพิจารณาช่องทางการสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อไป

          ทั้งนี้ ประชาชนภาคีเครือข่ายสามารถเสนอประเด็นได้ ๒ ช่องทาง โดย ๑. กรอกข้อมูลผ่าน QR Code  ๒. ช่องทาง https://qrgo.page.link/sGyof  และสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://qrgo.page.link/8SvDo

 

 

 

QR code ร่วมเสนอประเด็น

อัลบั้มภาพ