แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการด้านต่างๆ ของเว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562

 • ความพึงพอใจโดยรวมต่อ www.prbangkok.com
  ตอบ : 852 ครั้ง
 • ความพึงพอใจในความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
  ตอบ : 976 ครั้ง
 • ความพึงพอใจในความถูกต้องแม่นยำของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
  ตอบ : 964 ครั้ง
 • ความพึงพอใจในความรวดเร็วของการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
  ตอบ : 1,108 ครั้ง