กทม.ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดแก้วฟ้าจุฬามณี

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 31 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง

          พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน

          (31 ส.ค.62) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ จัดเก็บขยะและเศษวัสดุต่างๆ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต ให้มีความสะอาดสวยงาม อีกทั้งยังเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับอาคารรัฐสภา และศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) แห่งใหม่นี้อีกด้วย

          ทั้งนี้ เวลา 09.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวปฏิญาณตน และเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายสกลธี ภัททิยกุล นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวาณิช รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา กว่า 350 คน ร่วมพิธี ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต

อัลบั้มภาพ