เปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตบางกะปิ เก็บรวบรวมข้อมูล และยกย่องจิตอาสาผู้ทำความดีให้บ้านเมือง

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 22 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

         

          โดยในวันนี้ (22 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสาพระราชทาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ สำนักงานเขตบางกะปิ

          สำนักงานเขตบางกะปิได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เขตบางกะปิ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมกิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา และประกาศคุณความดีของจิตอาสาที่เป็นบุคคลตัวอย่างในการทำความดีในพื้นที่เขตบางกะปิ รวมถึงอาคารอำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ตามพระราโชบายโดยการทำงานด้านจิตอาสา มุ่งนั้น 3 ด้าน ดังนี้ 1. จิตอาสาพัฒนา 2. จิตอาสาเฉพาะกิจ และ 3. จิตอาสาภัยพิบัติ สำหรับหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว รูปตัว L กว้าง 3.5 เมตร ยาว 15 เมตร มีเนื้อที่ภายในโดยรวมประมาณ 50 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างระหว่างเดือน ส.ค. - ธ.ค. 62 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง และตกแต่ง จากผู้มีจิตอาสา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในการดำเนินการ โดยปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบโล่แก่ผู้สนับสนุนการสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีเส้นทางจักรยาน และเทน้ำชีวภาพลงคลองแสนแสบบริเวณด้านหลังสำนักงานเขตบางกะปิ

          ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ด้วยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์และประชาชน ผู้มีจิตอาสานำร่องดำเนินการให้เป็นแบบอย่างมาอย่างต่อเนื่อง ในนามของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึก และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานแห่งนี้ เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เขตบางกะปิ และยังเป็นสถานที่ที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป
——————- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ