กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ซอยรัชดาภิเษก-ท่าพระ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 8 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ซอยรัชดาภิเษก-ท่าพระ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ รวมทั้งสภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต นำ ข้าราชการ บุคลากรเขตบางกอกใหญ่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ภายในซอยรัชดาภิเษก-ท่าพระ

อัลบั้มภาพ