#เขตราษฎร์บูรณะ # เปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตราษฎร์บูรณะ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต ราษฎร์บูรณะ | 20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

#เขตราษฎร์บูรณะ # เปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตราษฎร์บูรณะ เก็บรวบรวมภารกิจและยกย่องจิตอาสาผู้ทำความดีให้ชาติบ้านเมือง
➡พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่
➡วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตราษฎร์บูรณะ” โดยมีนายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา สภาวัฒนธรรมเขตราษฎร์บูรณะ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 11 สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นบานบุรี และทาสีขอบทางบริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 
➡โดย”หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 5 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาด้านพัฒนาคูคลอง จิตอาสาด้านการศึกษา จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และจิตอาสาด้านสาธารณสุข รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน

อัลบั้มภาพ