เขตหนองจอกประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต หนองจอก | 22 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 266 ครั้ง

#เขตหนองจอก ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งเจ้าของ/ผู้ครอบครอง ตรวจสอบแก้ไข

>> นายวุฒิภัทร  คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก แจ้งว่า ถึงความคืบหน้าในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยต้องแสดงประเภทจำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น แก่การประเมินภาษี และให้ปิดประกาศบัญชี ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นั้น

>> สำนักงานเขตหนองจอก จึงได้จัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด ประจำปีภาษี พ.ศ.2563  เพื่อแจ้งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด มาตรวจสอบข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ในกรณีที่เห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดที่สำนักงานเขตหนองจอกจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง ยื่นคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตหนองจอก เพื่อขอให้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หรือติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองจอก โทร. 0 2543 1476 ในวัน และเวลาราชการ