เขตพระนครนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 20 กุมภาพันธ์ 2563 | จำนวนเข้าชม 72 ครั้ง

 

          นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรม
“เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง
ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึง
ขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือนมีนาคม 2563 มีแผนดำเนินการ ดังนี้

          วันเสาร์ที่  7  มีนาคม 2563  ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน และริมคลองหลอดวัดราชนัดดา

          วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563  ชุมชนวังกรมพระสมมติอมรพันธ์ และชุมชนโบสถ์พราหมณ์

          วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563  ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ และหลักศาลเจ้าพ่อเสือ

          วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563  ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร และชุมชนราชบพิธพัฒนา

          จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้าน
หรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใด
มีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร
เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3157

 

อัลบั้มภาพ