เขตพระนครนัดเก็บ นัดทิ้ง ลดปัญหาขยะตกค้าง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 21 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง

 

          นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดกิจกรรม“เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียนไปตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาสนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562
มีแผนดำเนินการ ดังนี้

          วันเสาร์ที่  2  พฤศจิกายน 2562  ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม และริมแม่น้ำเจ้าพระยา

          วันเสาร์ที่  9  พฤศจิกายน 2562  ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์

          วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562  ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน และชุมชนบวรรังษี

          วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ชุมชนวัดราชนัดดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม และริมคลองหลอดวัดราชนัดดา

          วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562  ชุมชนตรอกศิลป์-ตรอกตึกดิน และริมคลองหลอดวัดราชนัดดา

          จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้าน
หรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป

          อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรง
ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อรับคำแนะนำ พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2224 3157