เขตพระนครนัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 29 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 112 ครั้ง

          สำนักงานเขตพระนคร กำหนดจัดกิจกรรม “เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้” เป็นประจำทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. โดยหมุนเวียน
ไปตามชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้มีขยะตกค้าง ลดปัญหาการทิ้งขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้มีโอกาส
นำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ รวมถึงขยะอันตราย ออกมาทิ้งอย่างถูกวิธี โดยในเดือนธันวาคม 2562 มีแผนดำเนินการ ดังนี้

          วันเสาร์ที่  1  กุมภาพันธ์ 2563      ชุมชนวัดสามพระยา และริมแม่น้ำเจ้าพระยา

          วันเสาร์ที่ 8  กุมภาพันธ์ 2563      ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม และริมแม่น้ำเจ้าพระยา

          วันเสาร์ที่ 15  กุมภาพันธ์ 2563      ชุมชนเขียนนิวาสน์-ตรอกไก่แจ้ และชุมชนมัสยิดจักรพงษ์

          วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563      ชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน และชุมชนบวรรังษี

          วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563      ชุมชนหลังวัดราชนัดดา ชุมชนวัดเทพธิดาราม และริมคลองหลอดวัดราชนัดดา

 

          จึงขอประชาสัมพันธ์และความขอร่วมมือผู้พักอาศัยในชุมชนคัดแยกขยะชิ้นใหญ่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย นำออกมาตั้งวางบริเวณหน้าบ้าน
หรือจุดพักขยะของชุมชน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัดต่อไป อย่างไรก็ตาม หากประชาชนหรือหน่วยงานใดมีความ
ประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้เป็นการเร่งด่วน สามารถประสานได้โดยตรงที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อรับคำแนะนำ
พร้อมนัดหมายวันและเวลาในการดำเนินการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3157

 

อัลบั้มภาพ