เขตพระนครแจ้งผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต พระนคร | 26 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 130 ครั้ง

 

          นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า สำนักงานเขตพระนครขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยยื่นหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนาดังกล่าว
อย่างละ 1 ฉบับ และหนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่ได้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือน
มกราคม – กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น.
ในวันราชการ ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 4 อาคาร 2
สำนักงานเขตพระนคร

          ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่ประสงค์จะลงทะเบียน จะต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดก่อนวันที่ 2
กันยายน 2504 ทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพระนคร และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2281 8125 ต่อ 6585 หรือ 0 2282 3667

อัลบั้มภาพ