คำสั่ง ศบค. ที่ 5/2563

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 14 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 2,076 ครั้ง

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ ๕/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์การฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔)

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
T_0028.PDF 473 KB 715