คำสั่ง ศบค.ที่8/2563

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 1,351 ครั้ง

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

ที่ ๘/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
T_0081.pdf 933 KB 481