สำนักป้องกันฯ จัดอบรมทดสอบจิตใจ "นักดับเพลิง กทม."

เผยแพร่โดย : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - | 21 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 269 ครั้ง

สำนักป้องกันฯ จัดอบรมทดสอบจิตใจ “นักดับเพลิง กทม.”

 

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร “นักดับเพลิง กรุงเทพมหานคร”

 

วันนี้ (21 พย.2561) เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.สมเกียรติ  นนทแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักอนามัย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มสมรรถภาพด้านการพัฒนาจิตใจของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งทดสอบสมรรถภาพด้านจิตใจของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ให้มีความพร้อมเผชิญเหตุและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตใจ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการและปฏิบัติการ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอาวุโส ชำนาญงานและปฏิบัติงาน และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งพนักงานป้องกันสาธารณภัย ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐานมาแล้ว ในการฝึกอบรมดังกล่าว มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ด้านการพัฒนาจิตใจและทดสอบสมรรถภาพของจิตใจ เป็นการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ระยะเวลา 1 วัน จำนวน 10 รุ่น ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 – 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ และโรงแรม รอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมเพิ่มส่งเสริมและดูแลสภาพจิตใจ (ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพจิตใจ มาเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม) เป็นการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ระยะเวลา 2 วัน จำนวน 4 รุ่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดิศทัศน์ กว.สปภ.ถ่ายภาพ อมรรัตน์ ปชส.สปภ. รายงาน

อัลบั้มภาพ