#สวท. สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนเพิ่มองค์ความรู้กับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 3 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

#สวท. สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนเพิ่มองค์ความรู้กับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

@รผอ.สวท. ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.)​นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
     สำหรับการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพโดยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานให้เด็กและเยาวชนที่มีทักษะการเรียนรู้ ได้แสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับความรู้สึกความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยมีภูมิคุ้มกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ดีขึ้น โดยการจัดกิจกรรมนี้ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ซึ่งกรุงเทพมหานครหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์รูปแบบกระบวนการวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม

อัลบั้มภาพ