กทม. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 16 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 2,117 ครั้ง

 

          นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่า ตามที่มีการส่งข้อความเรื่องปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคน ให้ไปรายงานตัวที่เขตด่วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยให้รายงานตัวยื่นเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ทำการเขตเพื่อรายงานตัวว่ายังมีชีวิตอยู่ ถ้าไม่ไปรายงานตัวในปีงบประมาณหน้าเงินจะไม่เข้าบัญชี โดยระบุว่าอายุ 60 ปี เพิ่มเป็น 700 บาท อายุ 70 ปี เพิ่มเป็น 800 บาท อายุ 80 ปี เพิ่มเป็น 900 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น 1,000 บาท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านไปยื่นที่สถานที่ดังกล่าว นั้น

          ในการนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่า การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ปัจจุบันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นการจ่ายแบบขั้นบันไดคงเดิม ดังนี้ อายุ 60-69 ปี 600 บาท/เดือน อายุ 70-79 ปี 700/เดือน อายุ 80-89 ปี 800 บาท/เดือน และอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน ส่วนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้มีมติในการจ่ายเงินในโครงการมาตรการให้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 2 ครั้ง ได้แก่ 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการมาตรการให้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุมีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้ รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 50 บาท/คน/เดือน และรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับเพิ่ม 100 บาท/คน/เดือน โดยการจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนก.ค-ก.ย.61 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 31 ก.ค.61 มีมติอนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินในโครงการมาตรการให้เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ต.ค.61-มี.ค.62

          ทั้งนี้ การจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือน ก.ค.61-มี.ค.62 โดยงวดแรกจ่ายเงินลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 ส.ค.61 ผู้มีสิทธิสามารถถอนเงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดผ่านตู้ ATM ของ บจม.ธนาคารกรุงไทย และสาขาของ บจม.ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถเบิกเป็นเงินสดหรือใช้ซื้อของได้ หากจ่ายเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่หมดสามารถสะสมในบัตรได้ ซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 100 บาท จำนวน 3,090,319 คน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 309,031,900 บาท และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ 50 บาท จำนวน 581,136 คน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 29,056,800 บาท รวมจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่ได้รับเงินบัตรสวัสดิดารแห่งรัฐ 3,671,455 คน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 338,088,700 บาท
————————(อรรจน์ชญาณ์... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ