#ผอ.สวท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 16 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

           สวท. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เตรียมพร้อมเลือก สว.ระดับ กทม.

              16 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2561 และประกาศ กกต.ที่เกี่ยวข้อง โดยระเบียบดังกล่าว มีจำนวน 164 ข้อ จาก 8 หมวด โดยเนื้อหาได้มีการกำหนดถึงหลักเกณฑ์วิธีการในการคัดเลือก เริ่มตั้งแต่ที่มาของ ส.ว.มาจากยื่นสมัครด้วยตนเอง ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.กำหนด และได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรวิชาชีพใน 10 กลุ่ม ที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.กำหนด โดยองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อมี 2 ประเภท คือ 1 องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง และ 2.องค์กรนิติบุคคลที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่มีการดำเนินกิจการต่อเนื่องและไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งการยื่นสมัครมีค่าสมัคร 2,500 บาท หลังจากระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ภายใน 20 วัน กกต.จะประกาศกำหนดวันลงทะเบียนองค์กร กำหนดสถานที่ เอกสาร หลักฐานที่จะใช้ในการยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร สามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียงกลุ่มเดียว จากที่กฎหมายกำหนดไว้ 10 กลุ่มอาชีพ การรับลงทะเบียนให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่สำนักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่ โดยวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 วัน

นอกจากนี้เป็นการกำหนดในเรื่องของวิธีการรับสมัครและการสรรหา ซึ่ง กกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือก ส.ว.มีผลใช้บังคับ จากนั้นจะเริ่มรับสมัครภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือก ส.ว.มีผลใช้บังคับ ระยะเวลาการรับสมัคร 5-7 วัน ส่วนการสรรหาคณะกรรมการระดับอำเภอจะมีนายอำเภอเป็นประธาน ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ปลัด กทม. เป็นประธาน ระดับประเทศ เป็นหน้าที่ของ กกต. โดยประธาน กกต.เป็นประธาน และ กกต. เป็นกรรมการ การเลือกในระดับอำเภอจะใช้เวลาไม่เกิน 20 วัน หลังเสร็จสิ้นการสมัคร ส่วนการเลือกระดับจังหวัดจะดำเนินการภายใน 7 วัน หลังการเลือกระดับอำเภอ ส่วนระดับประเทศไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด จากนั้น กกต.จะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 200 คน จาก 2 สาย ให้ คสช.คัดเลือกเป็น ส.ว. จำนวน 200 คน เพื่อให้เลือกเป็น ส.ว. 50 คน และสำรองไว้อีก 50 คน.

อัลบั้มภาพ