#สวท. เริ่มสร้างสานสายใย มสธ. เครือข่ายแห่งการเรียนรู้

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 29 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

#ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.) นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยระหว่างกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร พัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการสัมมนา/ฝึกอบรม และสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระยะเวลา 3 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนาม พร้อมนี้ นายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และผศ.วสันต์ รัตนโภคา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ