กทม. จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม ฉบับใหม่

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 61 ครั้ง

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยว่าจ้าง บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อให้ผังเมืองรวมฉบับใหม่มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐและความต้องการของประชาชน

          อีกทั้งเป็นไปตามหลักวิชาการด้านผังเมือง เป็นผังเมืองรวมที่สามารถชี้นำการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม จึงกำหนดให้มีการประชุมสัมมนาฯ เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางพัฒนามาตรการทางผังเมืองในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ จากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร สมาคมวิชาชีพ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานของสำนักผังเมือง จำนวน 150 คน ในวันที่ 20–21 ก.ค. 60 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้น ในการับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประมวลเข้ากับผลการศึกษา กำหนดแนวทางการพัฒนาและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอีกหลายครั้งตลอดระยะเวลาศึกษาโครงการ ซึ่งมีกำหนดสิ้นโครงการในเดือน เม.ย. 62 และจะนำผลการศึกษาเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

-----------------(อดิศัย...สผม. รายงาน)