สผม. จัดสัมมนานำเสนอมาตรการและแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

          นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่ชุมชนริมคลองรอบกรุงเป็นพื้นที่ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาย่าน การจัดทำผังแนวความคิด การจัดทำผังแม่บทในการปรับปรุงฟื้นฟูย่าน การคัดเลือกพื้นที่นำร่อง

 การจัดทำผังรายละเอียดพื้นที่โครงการนำร่อง ตลอดจนการกำหนดแผนการบริหารจัดการโครงการเพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ตามยุทธศาสตร์ของผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า พ.ศ. 2575 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง จึงได้กำหนดการสัมมนานำเสนอมาตรการและแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุง ภายใต้โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฟื้นฟูชุมชนในหัวข้อ “คนขยับ เมืองเขยื้อน” ในวันที่ 14 ก.ค. 60 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี โดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองที่มีศักยภาพจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าให้กลับมามีชีวิตและสามารถรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน โดยแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

-----------------(อดิศัย...สผม.. รายงาน)