กทม. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีในเด็ก มอบโล่โรงเรียนและสำนักงานเขตที่ชนะการประกวดการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 29 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 188 ครั้ง

          (29 ส.ค. 61) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนและสำนักงานเขตที่ชนะการประกวดการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 21 รางวัล และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนและสำนักงานเขตที่เข้าร่วมการประกวด ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

          กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียน และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็กในโรงเรียน ซึ่งจากผลการดำเนินงานในโรงเรียนทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 643 โรงเรียน ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558 – 2560 พบว่า นักเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 13.37, 14.06 และ 15.05 ตามลำดับและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สำนักอนามัยจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตสร้างเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา และกำหนดมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ตลอดจนจัดทำโครงการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันโรคอ้วนและภาวะโภชนาการในโรงเรียน

          สำหรับการจัดกิจกรรมประกวดการดำเนินงานการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ มีโรงเรียน และสำนักเขตที่ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน โรงเรียนบ้านขุนประเทศ และสำนักงานเขตหนองจอก รางวัลระดับเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนโยนออฟอาร์ค โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ และสำนักงานเขตดุสิต และรางวัลระดับดี ได้แก่ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนเซนต์เทเรซา โรงเรียนภูมิสมิทธ์ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนวัดบึงบัว โรงเรียนอาวุธวิกสิตาราม สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตสาทร และสำนักงานเขตดินแดง
-------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ปชส.สนอ. รายงาน)

อัลบั้มภาพ