1-30 พ.ย. 61 ทั้ง 50 เขต กทม. เปิดรับผู้สูงอายุเกิดก่อน 1 ต.ค. 2501 ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 231 ครั้ง

           นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 61 เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดปัญหาการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ทันตามกำหนด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มจ่ายเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือน ต.ค. 61 เป็นต้นไป และจะได้รับทุกเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง หรือให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

 

           สำหรับหลักฐานประกอบการจดทะเบียน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาสำหรับผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร กรณีที่ไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย

 

----------------- (นักบุญ...กปส. รายงาน)