สวท.​ สร้าง Destinations​ ด้านนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้สู่ปีงบประมาณ​ 2564

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 15 ตุลาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องต่างๆ อาทิ

1. การให้บริการประชาชน
2. วินัยข้าราชการ
3. การมีสัมมาคารวะ
4. การตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง
5. ปรับปรุงศูนย์เยาวชน
6. การขอรับรองมาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564
7. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ บนเพจ เฟสบุ๊ค ไลน์ ให้เป็นปัจจุบัน
8. การอัพเดทบอร์ดประชาสัมพันธ์/ทำเนียบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

     โดยมีนางสาวสุภาวดี บุญแก้วล้อม ผู้อำนวยการส่วนนันทนาการ พร้อมด้วยนางสาวชุณห์พิมาน เกิดนาค ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 2,3 หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ 1,2 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแหล่งเรียนรู้ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ 1 หัวหน้าศูนย์สร้างสุขทุกวัย 35 แห่ง หัวหน้าห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทั้ง 36 แห่ง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1,2 รวมถึง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
@ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

อัลบั้มภาพ