ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 24 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง

 

     ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564
      ด้วยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ดำเนินการสอบอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2(ดินแดง) โดยมีผู้สมัคร จำนวน 337 ราย มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 304 ราย ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 ราย และไม่มาสอบ จำนวน 25 ราย

     ******ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย - ญี่ปุ่น)*****

     ***** หากพ้นกำหนดในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์*****

     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66,67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

 

อัลบั้มภาพ