#สวท.​ประชุมติดตามงานครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 14 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

#สวท. ประชุมติดตามงาน ครั้งที่ 1/2563
(วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมีนายสมบูรณ์ หอมนาน รองสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ในระเบียบวาระการประชุม มีทั้งหมด 4 วาระ ตามลำดับขั้นความสำคัญและตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของหน่วยงาน พร้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกำชับให้ทุกส่วนราชการวางแผนการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตามลำดับการเบิกจ่ายในภาพรวม
ในการนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 และการกันเงินเหลื่อมปี และรายงานเรื่องขอรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สวท. จำนวน 20 แห่ง ทั่ว กทม. รวมถึง​การหารือเตรียมต้อนรับพร้อมมอบนโยบายข้าราชการน้องใหม่ของหน่วยงาน ในการจัดประชุมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) พร้อมรายงานผลการติดตามการแก้ไขเรื่องร้องเรียนทางระบบ MIS ของหน่วยงานและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ด้วยบรรยากาศที่สดชื่น เปี่ยมสุขด้วยรอยยิ้มของทุกท่าน

อัลบั้มภาพ