ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ ครั้งที่ 1/2564

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ มาเหลน | 2 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

 

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ ครั้งที่ 1/2564

           (2 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา โดยนายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการเขตสาทร ผู้อำนวยการเขตบางรัก ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผศ.พงศ์พร สุดบรรทัด ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง และผู้แทนบริษัท Landprocess จำกัด พร้อมทั้งได้เรียนเชิญผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโยธา 1 ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ดินแดง

            กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา มีแผนดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จากถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร ช่วงที่ 2 จากถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7  ถึงถนนจันทน์ ช่วงที่ 4  จากถนนจันทน์ถึงถนนรัชดาภิเษก และช่วงที่ 5 จากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระรามที่ 3 ปัจจุบันสำนักการโยธา ได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการออกแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในแต่ละช่วงจนแล้วเสร็จ และหากสำนักการโยธาได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วจะเริ่มดำเนินการในระยะแรก โดยเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีในช่วงที่ 2 จากถนนสาทรถึงถนนจันทน์ ระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในช่วงกลางปีนี้

           ทั้งนี้หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่นำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในระยะยาว ควบคู่ไปกับมาตรการเสริมด้านอื่น ๆ อาทิ การวางแนวทางการพัฒนากายภาพของพื้นที่ริมคลองสำคัญในพื้นที่ศูนย์กลางเมือง ริมถนนสายหลัก และสวนสาธารณะ ให้มีความเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายเกิดประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและด้านระบบนิเวศ สร้างสภาพแวดล้อมเมืองที่ดีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

--------------------(ภัทรปภา...สนย.รายงาน)

อัลบั้มภาพ