รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สนพ. กทม. ฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยกลุ่มชน

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 22 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง

 

  

(22 ส.ค. 61) เวลา 09.30 น. นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมกันฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยกลุ่มชน โดยสมมติสถานการณ์ต่อเนื่องจากเหตุของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) "อุบัติภัยสารเคมีแอมโมเนียรั่วไหล จากโรงงานน้ำแข็งระเบิด" ณ ชุมชนวัดไผ่เงิน เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาจำนวน 35 ราย

โดยเตรียมรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ณ บริเวณหน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ซึ่งอุบัติภัยกลุ่มชน คือภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจราจร สาธารณภัยหรือจากการเจ็บป่วยที่มีผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย จำนวนมากตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ในอุบัติภัยกลุ่มชน ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อดำเนินการให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีมีผู้ป่วยจำนวนมากมาพร้อมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับแผนรับสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หลังจการฝึกซ้อมแผนอุบัติภัยกลุ่มชนแล้วผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เตรียมแถลงข่าวพร้อมให้สื่อสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่ฝึกซ้อม และสรุปผลการรายงานการซ้อมแผยอุบัติภัยกลุ่มชนที่ทางโรงพยาบาลได้ซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและถือว่าเป็นทางการถอดบทเรียนให้เป็นประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม และพื้นที่ใกล้เคียงได้ในระดับที่น่าพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุด

อัลบั้มภาพ