รพ.มหาราชนครราชสีมา ดูงานชมรมจิตอาสา Yellow Birds รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สนพ. กทม.

เผยแพร่โดย : โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ | 23 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 276 ครั้ง

(23 ส.ค. 61) เวลา 08.30 น. นางสาวขวัญใจ ถิ่นมีผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นางลัดดาวัลย์ ชานวิทิตกุล หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ บุคลากรและจิตอาสาชมรมอาสาสมัคร Yellow Birds โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจิตอาสาจากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาและเครือข่ายจิตอาสา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีการศึกษาดูงานจิตอาสาตามวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานจิตอาสาและเสริมศักยภาพในการทำงานของจิตอาสาให้มีรูปแบบที่หลากหลาย

ในการนี้ทางโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมแผนกต่างๆในการดำเนินงานของชมรมอาสาสมัคร Yellow Birds อาทิเช่น เยี่ยมชมสำนักงาน Yellow Birds มุมตัดผม มุม KM ห้องตรวจ X-ray ลานดนตรี ห้องเจาะเลือด ห้องตรวจอายุรกรรม ห้องอัลตร้าซาวด์ ห้องตรวจตา ห้องตรวจทันตกรรม ศูนย์นมแม่ แนะนำใบเกิด และทีมสระผม พร้อมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จิตอาสา และกิจกรรมสุดท้าย ชมทีมสระผมทั้งหอผู้ป่วยพิเศษ และหอผู้ป่วยสามัญ การสร้างสุขไม่รู้จบจากการให้ชุมชนเครือข่ายคนดีของสังคม การสร้างสังคมแห่งการพึ่งพิง กิจกรรมที่อาสาสมัครมี ส่วนร่วมแบ่งปันน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลด้วยความรักความเข้าใจ เป็นการทำความดี เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป

อัลบั้มภาพ