สำนักการแพทย์เสริมความรู้บุคลากรในการประหยัดพลังงานและรักษาสุขภาพ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 19 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 95 ครั้ง

          (19 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. : นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาพลังงาน “การประหยัดพลังงานและการรักษาสุขภาพไปด้วยกันอย่างไร” เพื่อให้การใช้พลังงานของสำนักการแพทย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานปี พ.ศ.2560 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรจากสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ และผู้เสวนา ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ (ชั้น 4) สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

          ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เปิดเผยว่า การกำหนดเป้าหมายชัดเจนที่จะลดการใช้พลังงานร้อยละ 10 ในภาพรวม การที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องมีแผนงาน โครงการ และมาตรการที่ชัดเจนในการปฏิบัติ และทุกคนในทุกภาคส่วนราชการต้องเห็นความสำคัญให้ความร่วมมือนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กิจกรรมเสวนาพลังงานในวันนี้ ถือเป็นการบูรณาการการบริหารจัดการพลังงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและเยาวชนของชาติในอนาคตที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีพลังงานใช้อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อไป

           สำหรับ แผนปฏิบัติราชการของสำนักการแพทย์ ประจำปี 2561 ได้กำหนดกิจกรรมการประกวดคำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงาน และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การประหยัดพลังงานและการรักษาสุขภาพไปด้วยกันอย่างไร” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารจัดการด้านพลังงาน ให้บุคลากรสำนักการแพทย์ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ด้วยการแลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมองกับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มาร่วมการเสวนา


——-(อิทธิพล...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ