กทม. มอบรางวัลลานกีฬาดีเด่นและยอดนักพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 18 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

 

 (17 ก.ย.63) เวลา 14.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 พร้อมยกย่องยอดนักพัฒนาลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬาเป็นบุคคลตัวอย่างช่วยดูแลลานกีฬาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกีฬาชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ทุกที่ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสำนักงานเขตและบุคลากรที่ทำคุณงามความดีในการส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับสำนักงานเขตและบุคคลที่ทำคุณงามความดีในการส่งเสริมและพัฒนาลานกีฬากรุงเทพมหานคร ทั้งด้านกายภาพ การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาลานกีฬาที่มีมาตรฐานสำหรับการออกกําลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งลานกีฬานั้นเป็นสถานที่สำคัญในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่เข้าถึงความต้องการในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยใช้ลานกีฬาเป็นเครื่องมือสร้างความแข็งแรงทางร่างกาย จิตใจ ทำให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ความมีวินัยต่อตนเอง ความมีน้ำใจนักกีฬา และได้มีโอกาสทางสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ การทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เกิดความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมีส่วนในการผลักดันให้ลานกีฬามีการพัฒนาเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสุขภาพดีต่อไป

สําหรับการประกวดลานกีฬาดีเด่นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ได้คัดเลือกลานกีฬาดีเด่นจากคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งลานกีฬาเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียน ลานกีฬาชุมชน และลานกีฬาสาธารณะ แบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเขต ระดับกลุ่มเขต และระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครจะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัล และประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร โดยรางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 120,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬาจาก 6 กลุ่มเขต ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่นจาก 6 กลุ่มเขต ได้รับของที่ระลึกและเงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้แทนลานกีฬา ยอดนักพัฒนาลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬา รวมถึงนำไปปรับปรุงพัฒนาลานกีฬาให้ได้มาตรฐานและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ลานกีฬาดีเด่นที่ชนะการประกวด และได้รับรางวัลในระดับกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 18 แห่ง จากลานกีฬาทั้งหมด 1,090 แห่ง ดังนี้ 1. ประเภทลานกีฬาโรงเรียน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดนิมมานรดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม และรางวัลชมเชย ได้แก่ ลานกีฬาโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ลานกีฬาโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล และลานกีฬาโรงเรียนวัดโสมนัส 2. ประเภทลานกีฬาชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านพระปิ่น 2 บรมราชชนนี 70 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ รางวัลชมเชย ได้แก่ ลานกีฬาชุมชนแฟลตการรถไฟ ลานกีฬาเฟื่องฟ้าวิลเลจ ลานกีฬาคริสตจักรประชาคม ซอยแม่เนี้ยว แยก 3 3. ประเภทลานกีฬาสาธารณะ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ลานกีฬาสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ลานกีฬาสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม (สวนเพชรกาญจนารมย์) รางวัลชมเชย ได้แก่ ลานกีฬาสวนรมณีนาถ ลานกีฬาสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี และลานกีฬาสำนักงานเขตจอมทอง

ในส่วนของรางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬา จากกลุ่มเขต 6 กลุ่มเขต มีดังนี้ นายบริบูรณ์ ขุนคงมี (กลุ่มกรุงเทพใต้) สำนักงานเขตสวนหลวง นายวรเมศ จงโอฬารดำรง (กลุ่มกรุงเทพกลาง) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ นายปกรณ์ เพ็ญสุวรรณ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) สำนักงานเขตบางกะปิ นายสุพงศ์ โชติพันธุ์ (กลุ่มกรุงธนใต้) สำนักงานเขตบางขุนเทียน นายอาคาร วงษ์อนัน (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) สำนักงานเขตบางซื่อ นายมนัส บุญธรรม (กลุ่มกรุงธนเหนือ) สำนักงานเขตบางกอกน้อย รางวัลอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่น จาก 6 กลุ่มเขต มีดังนี้ นายพัฒน์ ทองสุขดี (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) สำนักงานเขตจตุจักร น.ส.ณัฐวรรณ วิเศษสิงห์ (กลุ่มกรุงธนเหนือ) สำนักงานเขตบางกอกน้อย นางณัฏฐา ชาวบ้านเกาะ (กลุ่มกรุงเทพใต้) สำนักงานเขตสวนหลวง นายฤทธิรงค์ ศิริยา (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) สำนักงานเขตลาดกระบัง นายมนตรี ทองคลอด (กลุ่มกรุงเทพกลาง) สำนักงานเขตดินแดง และนายฐกฤษ์ สะกะอิ (กลุ่มกรุงธนใต้) สำนักงานเขตทุ่งครุ

อัลบั้มภาพ