กทม. ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน"

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 16 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง

     กทม. ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน”
(วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ และการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ โดยมีผู้ร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต ผู้แทนเด็กและเยาวชนจากภาคการศึกษา และผู้แทนเด็กและเยาวชนจากกลุ่มเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๔ คน
     การประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นอดีตประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน”
     ในการนี้ “นายณัฐกานต์ สังขดี” ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตธนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็น “ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร” โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับคัดเลือก

อัลบั้มภาพ