#สวท. "สร้างภูมิคุ้มกันการกระทำที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน " ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 14 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 80 ครั้ง

#สวท. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

"สร้างภูมิคุ้มกันการกระทำที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน"

ด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โโยมีตัวชี้วัดให้มีการจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดี อันเป็นการส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์ และการปลุกจิตสำนึก ทางคุณธรรม และจริยธรรมให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการกระทำที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบติราชการในความรับผิดชอบและในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือให้กะบผู้รับบริการ
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๕ คน ดังนี้

สำนักงานเลขานุการ  จำนวน ๒ คร
๑. นางสาวบัวสอน สำราญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ  "เก็บออม  พอเพียง  พอดี  มีสุข"
๒.นางสายใจ บุญสุวรรณ์ ข้าราชการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ  "ซื่อสัตย์  สุจริต  อดทน  ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม"

กองการกีฬา  จำนวน ๒ คน 
๓.นางสาวปราณี แสงนาค ข้าราชการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  "ครอบครัวมีความสุข  ตามอัตภาพ  ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  และแบ่งปันช่วยเหลือสังคม"
๔.นางสาวสาคร  กลั่นพจน์ บุคลากรกรุงเทพมหานคร(ลูกจ้างประจำ) ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ ๒ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา  "พอเพียงกับชีวิต  พึ่งพาตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  เกิดสุขที่อิ่มเอมและยั่งยืน และพอใจในสิ่งที่ตนเองมี"

กองการสังคีต  จำนวน ๑ คน
๕.นายโอภาส ศรีจั่นเพชร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งดุริยางคศิลปินชำนาญงาน กลุ่มงานดุริยางค์สากล  "พอประมาณ  พอดี  ลดความเสี่ยง  และเตรียมความพร้อม รับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต"

 

อัลบั้มภาพ