สวท. รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 8 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

สวท. รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
           (4 ต.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มอบหมายให้นางกนกรัตน์ พันธ์นรา รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ไทยอารี เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะที่ 5) และคณะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในแต่ละตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยปัจจัยที่ส่งผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละตัวชี้วัดนั้น อันเนื่องมาจากผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ให้ความสำคัญ พร้อมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ณ ห้องประชุมชั้น 19 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ดินแดง

อัลบั้มภาพ