คัดเลือกแล้วเยาวชนกทม. ดีเด่น “ประกายเพชร" ปี 2560 เตรียมมอบรางวัล 5 ส.ค. นี้

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง

         นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

         ทั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ในวันที่ 5 ส.ค. 60 เวลา 11.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2245 4743 ต่อ 100-1

-----------------(ปชส...สวท. รายงาน)