สผม. จัดประชุมกลุ่มย่อย “มาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)"

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 60 ครั้ง

          นายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมือง ได้จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (PUD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการนำมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

           สำนักผังเมือง จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 ในหัวข้อมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นประมาณ 110 คน ในวันที่ 6 ต.ค. 60 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และนำเสนอ (ร่าง) วิธีการและขั้นตอนการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดให้มีนิทรรศการและเอกสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประมวลเข้ากับผลการศึกษา และกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่เหมาะสมต่อไป

 

-----------------(อดิศัย...สผม. รายงาน)