การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณฯ ของสำนักการแพทย์

เผยแพร่โดย : สำนักการแพทย์ - | 8 ตุลาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 89 ครั้ง

         

                           

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น. รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์(นพ.สมชาย จึงมีโชค) รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์(นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร) รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์(พญ.สุภาพร กรลักษณ์) พร้อมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ บุคลากร สำนักการแพทย์ ให้การต้อนรับ นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่3 พร้อมดัวย นายโกวิท ยงวานิชจิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการฯ

 

                            

 

โดยมีผู้แทนจาก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงาน ก.ก. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สำนักการคลัง สำนักงานตรวจสอบภายในและกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรม ในการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระยะสิ้นปีงบประมาณ) สำนักการแพทย์ มีการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน/ส่วนราชการฯ พร้อมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการฯอีกด้วย  ณ  ห้องประชุมพิทยรักษ์  ชั้น4  สำนักการแพทย์

 

                            

อัลบั้มภาพ