ร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ และการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อลดความเดือดร้อนประชาชน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 18 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 687 ครั้ง

          นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. เปิดเผยว่า การจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการปรับเปลี่ยนพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนั้นเป็นเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย สุขลักษณะและสวัสดิภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมดุลกับศักยภาพพื้นที่ ด้วยการควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความหนาแน่นของอาคาร และการกำหนดมาตรการทางผังเมืองต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองในกรอบวงแหวนถนนรัชดาภิเษกได้ส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้มีความหนาแน่นสูงเนื่องจากเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริหารราชการของประเทศ มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบขนส่งมวลชนทางรางที่สมบูรณ์ ส่วนในพื้นที่ชานเมืองบริเวณที่มีระบบรางเข้าถึงและอยู่ใกล้ถนนกาญจนาภิเษกได้ส่งเสริมให้เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือง เช่น มีนบุรี ลาดกระบัง สะพานใหม่ บางกะปิ บางนา ศรีนครินทร์ ตลิ่งชัน บางแค บางขุนเทียน เป็นต้น เพื่อไม่ให้เมืองเติบโตแบบกระจัดกระจายไร้ระเบียบ พื้นที่ชานเมืองที่ยังมีระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง การสัญจรไม่สะดวก ประชากรไม่หนาแน่น หรือเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งสามารถพัฒนาเมืองได้ไม่หนาแน่นมากนัก ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดประสิทธิภาพและใช้งบประมาณคุ้มค่าที่สุดในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนชาวกรุงเทพฯ


       อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำผังเมืองรวมนั้น ได้ตระหนักถึงปัจจัยอื่นๆ อีก เช่น กระบวนการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชน นโยบายของรัฐบาล ความสอดคล้องกับแผนชาติระดับต่างๆ และโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega project) เช่น โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการศูนย์คมนาคมพหลโยธิน รวมถึงโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ โดยแนวคิดในการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ก็ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้และส่งเสริมภายใต้กรอบอำนาจที่ผังเมืองรวมสามารถสนับสนุนได้ ด้วยการจัดทำแผนผัง ข้อกำหนด และมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม ยกตัวอย่าง การสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็น Smart City นั้น ในเขตเมืองชั้นใน ย่านปทุมวัน สีลม สาทร สุขุมวิท มักกะสัน และพหลโยธิน หรือฝั่งธนบุรี ย่านสะพานตากสิน คลองสาน ผังเมืองรวมได้สนับสนุนและส่งเสริมเป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก ศูนย์คมนาคม และย่านนวัตกรรมหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้หลักการเมืองกระชับ (Compact City) ในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างคุ้มค่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมือง

         ส่วนการพัฒนาพื้นที่รอบนอกให้เป็น Smart City นั้น ผังเมืองรวมได้กำหนดการขยายตัวของกรุงเทพฯ ตามหลัก Smart City ด้วยมิติของความสะดวกจากการเดินทางและความพร้อมของระบบขนส่งทางราง สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากภัยพิบัติ จึงได้กำหนดศูนย์ชุมชนชานเมืองดังกล่าวแล้วโดยส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานและที่พักอาศัย ลดความแออัดและลดการเดินทางเข้าสู่เมืองชั้นใน

        ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียวลาย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ไว้เพื่อช่วยเรื่องการระบายน้ำหากเกิดน้ำท่วมใหญ่ โดยเป็นการสงวนรักษาไว้ตามนโยบายการระบายน้ำของประเทศ เร่งปรับปรุงระบบการระบายน้ำในพื้นที่ให้สมบูรณ์ และด้วยสภาพพื้นที่ซึ่งยังมีระบบป้องกันน้ำท่วมที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ การสงวนรักษาพื้นที่ดังกล่าวจึงยังคงมีความจำเป็น เพื่อลดความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนหากเกิดน้ำท่วมใหญ่ และเป็นแนวการระบายน้ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสนามบินสุวรรณภูมิอย่างใด เนื่องจากปริมาณน้ำหลากจะสิ้นสุดที่คลองประเวศบุรีรมย์ และระบายออกในพื้นที่ที่กำหนดไว้ลงสู่อ่าวไทยต่อไป การปรับลดพื้นที่เขียวลายดังกล่าว จึงมิได้ขัดขวางการพัฒนาเมืองแต่อย่างใด แต่กลับเป็นการช่วยลดความแออัด เนื่องจากพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนนั้นสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินตามความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จะเร่งประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในรายละเอียดการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญต่างๆ ในผังเมืองรวมฉบับใหม่ ให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจก่อนที่ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่จะประกาศใช้ช่วงปลายปี 2563 ต่อไป

 

อัลบั้มภาพ