กทม. จัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข “Moving Health 4.0 : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ 4.0"

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

          นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล-เกียรติบัตรงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “Moving Health 4.0 : ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ 4.0”ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคไทยแลนด์4.0 โดยการประยุกต์แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพที่สอดรับกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทั้งสิ่งประดิษฐ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานบริการของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-21 ก.ค. 60 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนาวิชาการ แบ่งเป็น 3 ห้องย่อย ให้ผู้ร่วมงานได้รับฟังแนวคิดที่หลากหลายตามความสนใจ โอกาสนี้ นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ยังได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ 4.0 (Now) ตลอดจนการเสวนาและกรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ โดยผู้ร่วมเสวนาและผู้ร่วมงานมาจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนและผู้สนใจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 500 คน

          ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวว่า สำนักอนามัยเป็นหน่วยงานสำคัญของกรุงเทพมหานครที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอีกแนวทางในการสนับสนุนนโยบายมิติคุณภาพชีวิตดี โดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง ดังนั้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพโดยใส่ความท้าทายหรือกระตุ้นคนในการสร้างหรือคิดค้นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะที่ปรากฎและสนองความต้องการประชาชนก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพที่ดีขึ้น โดยสำนักอนามัยมีความมุ่งหวัง สร้างหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยมอบให้สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการประเมินผลในแต่ละปี พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ กระตุ้นให้เกิดมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานบริการ และสามารถต่อยอดนำองค์ความรู้จากผลงานที่จัดแสดงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

                                                         

-----------------(ปชส...สนอ. รายงาน)