@ สวท. ประชุมติดตามงาน ครั้งที่​ 13/2562

เผยแพร่โดย : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว - | 18 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

    @ สวท. ประชุมติดตามงาน 13/2562
18 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น.นายสมบรูณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมติดตามงาน ครั้งที่ 13/2562 ในเรื่องต่างๆ อาทิ
- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร และการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2563
- การแก้ไขร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ....
-การพิจารณาเสนอขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. 2563
- รายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการกันเงินเหลื่อมปี
- รายงานเรื่องร้องเรียนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวทางระบบ MIS จากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

อัลบั้มภาพ