ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

เผยแพร่โดย : Super Admin | 11 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 118 ครั้ง

           นางสาวอัจฉรา จองสิทธิหากุล ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี กทม. แจ้งว่า  กรุงเทพมหานครได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. ต่อกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  ซึ่งอาจมีผลกระทบกับการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร รวมถึงข้าราชการ บุคลากร และประชาชนที่เกี่ยวข้อง     

           จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น "ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา 77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560โดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.bangkok.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13ก.ค. 61

                                                                       

-----------------(ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)