กทม. ให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี

เผยแพร่โดย : Super Admin | 10 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 135 ครั้ง

         (18 ก.ค. 60) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากและเป็นภัยร้ายสำหรับผู้หญิงทุกคน ซึ่งประเทศไทยมีผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงวันละ 14 คน สาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่มีชื่อว่า Human Papilloma virus หรือ HPV ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้ สำนักอนามัย กทม. จึงกำหนดให้บริการวัคซีนเอชพีวีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีช่วงอายุ 10-12 ปี จำนวนกว่า 34,000 คน

         ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะฉีดวัคซีนให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างเต็มที่ โดยจะจัดทีมพยาบาลจากทุกศูนย์บริการสาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวีแก่นักเรียนหญิงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 60 และเข็มที่ 2 ระหว่างเดือน ก.พ. 60 - มี.ค. 61 จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง และโรงเรียนให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพื่อลูกหลานจะได้รับวัคซีนครบถ้วน ส่งผลให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูก

         ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยพบอัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 96-98 และไม่เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อันจะส่งผลให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้

 

----------------- (ปชส...สนอ. รายงาน)