เพิ่มช่องทางรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 16 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 68 ครั้ง


          (16 พ.ย. 61) นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 60 วันที่ 1 ส.ค. 60 และวันที่ 7 พ.ย. 60 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ และให้เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 โดยเงินบริจาคจะนำมาจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้ผู้สนใจบริจาคเบี้ยยังชีพ จึงได้กำหนดช่องทางการรับแจ้งบริจาคในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม โดยผู้สนใจสามารถบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านสำนักงานเขต 50 เขต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต สถาบันการเงินของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม และบริษัทประกันสินเชื่ออุสาหกรรมขนาดย่อม รวมถึงธนาคารพาณิชย์ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดยผู้ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ หน่วยรับแจ้งบริจาค หรือกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้นำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคผ่านทางหน้าจอเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ได้อีกด้วย
          สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ผู้บริจาคจะได้รับ ประกอบด้วย เหรียญเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละเงินเบี้ยยังชีพที่จะนำไปให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1 เท่าของเงินที่บริจาค ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียบดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กทม. โทร. 0 2245 5166 ต่อ 3916
-------------------------------------------------